Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Silkeborg Ry Golfklub og Silkeborg Golf A/S (SRG)

31.01.2023

I forbindelse med dit medlemskab eller prøvemedlemsskaber i Silkeborg Ry Golfklub og/eller din aktiepost i Silkeborg Golf A/S, samlet benævnt ”SRG”, behandler vi en række oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data i SRG.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af SRG. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

SRG er dataansvarlig – kontaktinformation

SRG er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. SRG kan kontaktes her:

Silkeborg Ry Golfklub og Silkeborg Golf A/S

Sommervej 50

CVR-nr: 29029849 og 35229310

Telefon: 86853399

Mail: welcome@srgolf.dk

SRG sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og SRG kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå SRG’s sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Silkeborg Ry Golfklub og/eller en aktiepost i Silkeborg Golf A/S, samlet benævnt ”SRG”. Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem og/eller aktionær i SRG, hvilket omfatter:

 • Orientering om SRG’s aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve, klubblad, på sociale medier, opslagstavle og SRGs hjemmeside.
 • Håndtering af adgang til spil på banerne
 • Håndtering af adgang til brug af indendørs træningscenter og lockerrum
 • Registrering af score
 • Turneringsplanlægning og -afvikling
 • Golfundervisning
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer
 • Administration af fritspilsaftale og samarbejdsaftaler med andre klubber
 • Registrering og offentliggørelse af klubmestre, turneringsvindere og hole-in-one på hjemmeside og i klubhuset
 • Sponsorater, erhvervspartnerskaber og lignende samarbejdsaftaler
 • Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • Oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder.
 • Hvis du som frivillig indtræder i SRG’s bestyrelse, i en bestyrelse i en af klubberne-i-klubben, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af

1) persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af SRG. eller

Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

 • Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub og golfhandicap.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

 • Greenfee gæster

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som, golfhandicap og hjemmeklub..

 • Endagsgæster og kursister. Endagsgæster og kursister omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag eller begrænset periode i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, GreenWeek, besøgende ved company days, åbent hus besøgende m.v.

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.

 • Modtagere af golfundervisning

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som, golfhandicap, hjemmeklub, videomateriale, svinganalyse -og tendenser.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Golfbox og Golfmore (Golfregistrering)
 • Trackman (Golfundervisning)
 • Economic (Økonomisystem)
 • Touché Reklamebureau (hjemmeside)
 • Web2Media (mediepartner og markedsføring)
 • Betalingsservice (betalingsformidling)
 • Politiet (indhentelse af børneattester)
 • Offentlige myndigheder
 • Andre medlemmer og udvalg i klubben, herunder klubber-i-klubben
 • Journalister der dækker turneringer og aktiviteter i klubben
 • Pengeinstitut, og rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • Dansk Golf Union, herunder Golfspilleren i Centrum, som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golf-sportens interesser og udvikling 

Overførsel af persondata til modtagere i tredjelande

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Oplysningerne overføres til Active Campaign (SRGs nyhedsmails), Syncplicity (SRGs hosting/administration), Hudl (golfundervisning), Google Analytics (cookies) og Facebook (SRG’s profil på socialt medie), som alle er beliggende i USA. Overførselsgrundlaget er EU Model Clause Aftale, Privacy Shield ordning i USA eller binding Corporate Rules. 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af SRG indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem eller aktionær hos os, og i op til 5 år efterkalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.