INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SILKEBORG GOLF A/S

 In Formanden, Kontor, Nyheder

17/12-2020 vedr. forslag til ændring i vedtægter for Silkeborg Golf A/S.

OPDATERING / ÆNDRING: Pga. skærpede Coronarestriktioner  afholdes den ekstraordinære generalforsamling virtuelt.

Vedr. forslag til ændring i vedtægter indkalder Silkeborg Golf A/S hermed til ekstraordinær generalforsamling iht. vedtægternes §7

Torsdag den 17. december 2020 kl. 18:30 afholdes VIRTUELT. Tilmelding senest 48 timer før er derfor nødvendig, hvorefter man får tilsendt mødeindkaldelse med link (fx. til Microsoft Teams el. lign.) og fil med forslag til vedtægtsændring (se også nedenfor). Du tilmelder dig i Golfbox her.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag til ændringer af vedtægternes § 3. Aktiekapitalen foreslås forhøjet fra kr. 7.968.500 til kr. 8.219.500. Datoen for udløb af bestyrelsens bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen foreslås til 30. november 2025.
  3. Forslag til ændringer af vedtægternes § 4. Formuleringen ”Silkeborg Golf Clubs hjemmeside” foreslås ændret til ”Silkeborg Ry Golfklubs hjemmeside”.
  4. Eventuelt

Forslaget blev vedtaget på den Ordinære Generalforsamling i selskabet den 30.11.20. og skal i henhold til vedtægterne §7 godkendes af en Ekstraordinær Generalforsamling med 2/3 majoritet.

Bestyrelsen for Silkeborg Golf A/S foreslår følgende ændring af vedtægterne for Silkeborg Golf A/S:

§ 3 ændres fra:

Selskabets aktiekapital udgør kr. 7.968.500 og er fordelt i aktier på kr. 2.500 og multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne skal lyde på navn. Der udstedes ikke aktier. Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

De nuværende aktionærer skal ikke have fortegningsret. Ingen aktie kan overdrages uden bestyrelsens samtykke.

Overdragelse kan kun ske på navn, og en aktieoverdragelse skal for at være gyldig være registreret i aktiebogen.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 3.625.000 vedtegning af nye aktier. Bemyndigelsen gælder indtil 11. december 2017.

 

Til følgende formulering:
Selskabets aktiekapital udgør kr. 8.219.500 og er fordelt i aktier på kr. 2.500 og multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne skal lyde på navn. Der udstedes ikke aktier. Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

De nuværende aktionærer skal ikke have fortegningsret. Ingen aktie kan overdrages uden bestyrelsens samtykke.

Overdragelse kan kun ske på navn, og en aktieoverdragelse skal for at være gyldig være registreret i aktiebogen.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 3.625.000 ved tegning af nye aktier. Bemyndigelsen gælder indtil 30. november 2025.

 

Begrundelse:

Medlemstilgangen i sæson 2019-2020 har skabt behov for en udvidelse af selskabets aktiekapital.

Følgende passus i vedtægterne §4 ændres fra:

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved opslag i klubhuset, og ved bekendtgørelse på Silkeborg Golf Clubs Hjemmeside.

Til følgende formulering:

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved opslag i klubhuset, og ved bekendtgørelse på Silkeborg Ry Golfklubs Hjemmeside.

I øvrigt henvises til https://srgolf.dk/klubben/udvalg-og-administration/generalforsamling/referater/#intro (medlems login påkrævet)