FORMANDENS INDSPIL august 2020

 In Formanden, Medlemsinfo, Nyheder

Kære alle
Håber I alle har haft en dejlig sommer og fået spillet en rigtig masse golf. Da det efterhånden er noget tid siden jeg sidst har udsendt mit Indspil, og har rigtig meget på sinde, bliver dette lidt længere end normalt – det håber jeg I bærer over med. Af samme årsag vil jeg herunder nu og fremover, forsøge mig med en ”indholdsfortegnelse” så I kan se hvilke temaer jeg sætter fokus på – håber I synes det er en god ide.

  • Corona, vores adfærd og håndtering
  • Medlemsudviklingen, en fortsat meget positiv udvikling
  • Temperaturen, presset på vores organisation
  • Banerne, der er tryk på
  • Bestyrelsesmøder, ventelister og Betalingsservice
  • Cafe Greenhouse, støtte og udviklingen
  • Philip Spogàrd, samarbejde med den kendte banearkitekt
  • Eliten, flot start i Santander Divisionen
  • Medlemsmøde, afholdes primo oktober

Corona
Som situationen er lige nu, spiller vi jo stort set på normale vilkår. I medierne hører vi dog om at en potentiel 2. bølge kan være på vej, så min opfordring er at vi alle fortsat viser hensyn, holder afstand og er omhyggelige med hygiejnen. Vores adfærd lige nu, kommer til at påvirke de eventuelle stramninger der kan komme indenfor golfsporten. Selvom vi i ledelsen og bestyrelsen godt ved vi satte ganske restriktive rammer op i starten af Corona krisen, glæder det os at se, at I som medlemmer har været godt tilfredse med dette. I den seneste måling i ”Golfspilleren i Centrum” scorer Corona-håndteringen 82 ud af 100 på en 10-punkts skala fra ”Meget uenig til meget enig”. Det er vi meget glade for – tak for det!

Medlemsudviklingen
Som i hele golf Danmark har også vi har en rigtig flot medlemsudvikling, og den fortsætter. Vi har i SRG en meget stor andel af den samlede stigning i hele landet.

I juli måned har vi fået netto 26 aktive medlemmer i år sammenlignet med 14 aktive i samme periode i referencesæsonen 2017-2018. Det skal bemærkes, at der er sket et fald på 9 Pay & Play medlemmer, så reelt er der tale om 35 nye aktive medlemmer, der formodentlig fortsætter deres medlemskab i næste sæson. Dertil kommer at vi har ekstraordinært mange prøvemedlemmer, og en meget stor aktivitet på ”Pay & Play” banen i Ry, så vi har fortsat en god ”pipeline”. For at opretholde den gode service i Ry har vi derfor ansat et weekendteam, der kan tage godt imod vore gæster.

Hvad der er meget vigtigt er at vi har fået netto 28 ”tunge medlemmer” i juli i år mod 9 tunge medlemmer i samme periode forrige år. Det er som bekendt antallet af tunge medlemmer, der er afgørende for vores økonomi, og vi har nu 20 tunge medlemmer mere, end det var tilfældet den 30.09.19. Juli ligger således væsentligt over budget, både hvad angår de tunge medlemmer og det samlede antal aktive. Dette betyder, at vi siden den 1. oktober har fået 253 nye aktive medlemmer mod 142 i referencesæsonen 2017-2018 og 115 nye tunge medlemmer mod 92 i referencesæsonen. Vi er nu 2.078 medlemmer i alt, heraf 1.585 tunge medlemmer, hvilket gør at vi fortsat tror på at det er realistisk at vi når de budgetterede antal på 1.613 tunge medlemmer pr. 30.09.20.

Temperaturen
Her tænker jeg ikke på at vi i år har haft den koldeste juli i 22 år. Jeg tænker på temperaturen i vores organisation, og presset på vore baner. Uagtet den flotte medlemsudvikling, har vi haft et efterslæb på indtjening i restauranterne og på Company days. Derudover har der været et enormt pres på vore medarbejdere grundet hjemsendelser og vores løbende fokus på omkostningsniveauet, samtidigt med et usædvanligt højt aktivitetsniveau på golfbanen og et deraf overophedet IT-system i Golfbox. Jeg vil godt derfor sende en stor ros til alle vore medarbejdere, som hver og en har været med til at bringe vores klub flot igennem Corona krisen, og dermed opretholdt et højt serviceniveau. Vi er stadigt af den overbevisning, at vi nok skal komme helskindet igennem krisen, når blot vi alle står sammen.

Banerne – der er tryk på
Vore baner står bare i fantastisk stand – tak til Jeppe og hele teamet! Vi får så mange roser både fra jer som medlemmer, og fra vore gæster. Ja, der var sågar et ægtepar der overvejede at flytte fra Sjælland til Silkeborg når de blev pensionister – bare for at få vore baner som hjemmebane!

Vi er dog også opmærksomme på at der er massivt tryk på ikke mindst Silkeborg banen. Dette ses faktisk i hele landet, som en effekt af Corona-krisen hvor DGU meddeler at aktivitetsniveauet er forhøjet med helt op til 50% på landsbasis ift. normalt. I den sammenhæng kan vi glæde os over, at vi har hele 54 huller til rådighed så vi på denne måde kan fordele trykket lidt.

Bestyrelsesmøder
I forlængelse af netop det store tryk på vore baner, diskuterede vi på det seneste Bestyrelsesmøde i ”Klubben” principperne for oprettelse af ventelister, når dette kan blive aktuelt. Vi ønsker naturligvis at alle fortsat skal have gode oplevelser og tilgængelighed til vore baner. I kan læse mere om principperne i Bestyrelsesreferatet fra ”Klubben” dateret d.18.6.20, som efter lidt IT-bøvl nu igen gerne skulle være tilgængelige for alle med log-in. Derudover anmodede Bestyrelsen, ledelsen om at komme med oplæg til hvordan alle fremtidige kontingentindbetalinger kan foregå via PBS. Årsagen er, at der bruges uforholdsvis mange ressourcer og penge på at indkræve kontingentudeståender.

Cafe Greenhouse
Den 8. juni åbnede Cafe Greenhouse i Ry og Silkeborg, og Charlotte og teamet er kommet rigtig godt i gang, selvom også de mangler personale ressourcer til at følge med. Skulle du kende en dygtig kok, cater eller køkkenpersonaler må du endelig bede vedkommende kontakte Café Greenhouse. Personligt hører jeg roser fra både jer som medlemmer og fra vore gæster. Det gælder både menu sammensætningen, kvaliteten og den gode service. Derfor, støt fortsat vore 2 cafeer, bred det gode budskab til venner og bekendte – så støtter du vores klub!

 SRG har indledt et samarbejde med banearkitekten Philip Spogárd -læs mere
I det seneste nummer af DGUs medlemsblad Dansk Golf, hvor der er foretaget en anonym rundspørge til de danske tour-proer, erklærer 59% af de danske topspillere, at Silkeborg-banen er Danmarks bedste.

Selvom det er et helt enestående og imponerende resultat, må man aldrig læne sig tilbage i selvros og selvtilstrækkelighed.

Som et led i bestræbelserne på at sikre fremtiden for Silkeborg-banen, har SRG derfor indledt et samarbejde med den meget velanskrevne danske banearkitekt, Philip Spogárd, fra det dansk-hollandske firma, Spogárd & Vandervaart.

Aftalen indeholder udarbejdelsen af en udviklingsplan, der vil anvise, hvordan de 27 huller skal udvikles og plejes. Udviklingsplanen er tænkt gennemført over en periode indeholdende både kortsigtede og mere langsigtede tiltag, gældende fra 2021, og naturligvis afstemt med klubbens økonomi.

Foruden en aftale om byggestyring til sikring af æstetik og kvalitet i forbindelse med konkrete omlægninger omfatter udviklingsplanen også visualisering af huller før og efter. Da Philip Spogárd lægger stor vægt at skabe intern forståelse, er det også planen at inddrage medlemmerne og få input fra repræsentanter for klubbens seniorer, kvinder, juniorer og elitespillere.

Aftalen med Philip Spogárd indeholder også byggestyring på omlægning af indspils-området, hvor der planlægges etablering af en kortbane med tre-fire huller til begyndere og juniorer. Kortbanen vil også give bedre arbejdsbetingelser for vores trænere og dermed bedre træningsvilkår for alle medlemmer.

Baggrunden for indgåelsen af samarbejdet med Philip er, at driften af Ry-banen nærmer sig break even, så det giver god mening netop nu at planlægge investeringer til sikring af fremtiden i Silkeborg.

Inden planen iværksættes, vil vi indkalde til et medlemsmøde, hvor Philip vil præsentere sine tanker og idéer til en fremtidssikring af banen og de konkrete forslag til ændringer.

Der henstår et betydeligt arbejde med udviklingsplanen, der vil blive udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Philip og chefgreenkeeper Jeppe Krogh Kristensen, men vi forventer at kunne indkalde til medlemsmødet i starten af det nye år.

Eliten
Hele vores eliteafdeling er en vigtig del af vores klub. Dygtige spillere er med til at tiltrække flere spillere, og de er med til at sætte vores klub på landkortet. Se blot hvor meget omtale det har fået at de to Højgaard brødre nu også er medlemmer i SRG. Vi har i SRG et rigtig stærkt elitemiljø, som ikke mindst skyldes et stærkt trænerteam. Jeg vil derfor ikke undlade at fortælle om vore to øverst rangerede hold for damer og herrer, som begge spiller i landets bedste række – Santander Divisionen. Begge hold har bragt sig i en position som kan placere dem i finalespillet blandt de allerbedste i landet. Alt dette afgøres d.15. august, så herfra skal lyde et kæmpe held og lykke!

Medlemsmøde
Vi lovede jer at vi i marts måned ville afholde et medlemsmøde med fokus på vores Vision og strategi og også det faste punkt – jeres tilbagemelding til ledelsen, tanker og ideer. Dette forhindrede Coronaens indtog. Vi planlægger nu at afholde det primo oktober, mere om det senere.

Afslutning
I var advaret om et længere Indspil denne gang. Jeg håber det har givet jer en god indsigt i nogle af alle de vigtige områder og aktiviteter der sker i vores klub. Med dette vil jeg ønske jer en fortsat rigtig god sæson – pas godt på hinanden, vore nye medlemmer og vore gæster.

Vi ses derude.
Poul Hansen