NOVEMBERINDSPIL FRA FORMANDEN

 In Formanden

Kære alle

De årlige generalforsamlinger nærmer sig og dermed et tegn på at vi formelt afslutter sæsonen 2018/19. Det betyder også at vi nu har modtaget de sidste resultater fra Golfspilleren i Centrum (GiC), som er vores temperaturmåling blandt medlemmer, nye såvel som bestående, samt vore gæster. Denne måling, vores medlemsudvikling sammenlignet med den generelle udvikling i DGU, vore administrative medarbejdere og de forestående Generalforsamlinger vil jeg sætte fokus på i dette Indspil.

MEDLEMSUDVIKLINGEN I SRG

Medlemsudviklingen er et af ledelsens absolut vigtigste fokusområder, idet det er hele grundfundamentet for vores klubs økonomi. I mit seneste Indspil fortalte jeg at vi siden den 1. oktober har en realiseret bruttotilgang på 210 aktive medlemmer, heraf 148 ”tunge” aktive medlemmer (medlemsformer med basiskontingent på 5.000 kr. eller mere), således at det samlede medlemstal ved regnskabsårets afslutning var 1.999 medlemmer.

Jeg nævnte også at pr. 1. oktober er udmeldt 161 aktive, heraf 95 tunge medlemmer, og der har været en nettotilbagegang af 1 passivt medlem, hvilket betyder, at der fra regnskabsårets start er 1.837 medlemmer i klubben. For sæsonen 2018/19 betyder det at vi har realiseret en nettofremgang på 53 tunge medlemmer og 49 aktive medlemmer i alt siden 1. oktober 2018. Det svarer til en fremgang på henholdsvis 3% generelt, og 3,7% isoleret set for ”tunge” medlemmer.

UDVIKLINGEN I DGU

Jeg har netop været til Regional møde i DGU hvor en stor del af mødet handlede om klubbernes og klub ledelsernes fokus og evne til at rekruttere nye medlemmer og dermed klubøkonomierne. Og det var der god grund til. På landsbasis viser tallene en samlet tilbagegang på 0,3% af aktive medlemmer. Dette skal måles op mod vores fremgang på 3,0% (3,7% for ”tunge medlemmer). Ser vi på klubbernes evne til at fastholde medlemmerne, så er de samlede tal for DGU en afgang på 13 – 16%, hvor vores tilsvarende tal er på 8 – 9%. Isoleret set er vores afgangstal for vore ”tunge” medlemmer på 6-7%. Når vi sammenligner os med hele golf Danmark, er vi med andre ord rigtig gode til at skabe vækst af nye medlemmer samtidigt med fastholdelse af de bestående – det kan vi være rigtig stolte af!!

GOLFSPILLEREN I CENTRUM (GIC)

Skal vi så bare vækste og tænke kvantitativt frem for kvalitet? Mit og ledelsens klare svar er NEJ! Vi er overbeviste om, at der er en klar sammenhæng mellem rammerne og kvaliteten og det at have lysten til at være og blive medlem hos os. Her er målingen ”Golfspilleren i Centrum (GiC) et vigtigt værktøj og pejlemærke for os.

Undersøgelsen måler på 10 overordnede områder. Banen, Klubliv, Restaurant, Klubhus, Træningsfaciliteter, Proshop, Træning, Ledelse og information og Priser og Produkter. Både medlemmer og gæster stilles spørgsmål om disse områder. For målingen for sæsonen 2018/19 har lige knapt 600 af vore egne medlemmer (en af de største svarprocenter i landet) svaret og 328 gæster. Målingen viser at vi for samtlige områder har fremgang, både hvad angår medlemmer og gæster. Det samme gælder for det overordnede målepunkt ”Ambassadørscoren”. Glædeligt i ”Gæstescoren” er at se, at vores fokuspunkt omkring modtagelse, hvor bl.a. den nyetablerede starter funktion, har medvirket stærkt til en bedre oplevelse hos vores gæster og dermed betydet en større tilfredshed i målingen.

Vi er super stolte af dette resultat, og vil her benytte lejligheden til at sige alle jer der har svaret en stor tak for engagementet, og til alle i klubben for at være medvirkende til dette flotte resultat.

Der er dog stadig plads til forbedring omkring modtagelse af nye medlemmer i klubben. I år har vi derfor haft særligt fokus på disse, bl.a. ifm. Golfens Dag, Velkomstmøde for nye medlemmer, Velkomstturnering, Gå til Golf og med oprettelse af Facebook-gruppen ’Find en Spillemakker’. Jeg vil også her endnu engang opfordre til, at vi alle tager godt imod de nye medlemmer. Byd velkommen til spillere som kobler sig på din bold i Golfbox, både gæster, nye og gamle medlemmer.

VORE MEDARBEJDERE I ADMINISTRATIONEN

I mine Indspil henover året har jeg haft stor og berettiget fokus på jer som yder et frivilligt arbejde i klubben, og til jer medlemmer der som gode ambassadører gør, at vi tiltrækker nye medlemmer og fremstår som den fantastiske klub vi er.

Jeg vil her tillade mig at fokusere på vore administrative medarbejdere i klubben som måske engang imellem bliver taget lidt for givet. I Golfspilleren i Centrum er der plads til ros og ris, og der tilfalder heldigvis også denne gruppe megen ros. Jeg læser og hører også en gang imellem om ”Er der dog brug for så mange ansatte i administrationen?” eller ”Administrationen er stor når vi sammenligner os med andre gennemsnitlige golfklubber”.

Jeg vil godt mane denne tilgang til jorden.  Ser vi på nogle faktuelle tal i forhold til den gennemsnitlige golfklub, så er vi på ingen måde gennemsnitlig. Vi omsætter 5 gange så meget.  Vi har 3 gange så mange medlemmer, 2 klubhuse at bemande, 140 sponsorer at pleje og med 9.000 besøg 5. flest antal greenfee gæster. Dertil kommerat vi for 6 år i træk har vækstrater som ingen andre golfklubber kan matche. Alene 210 indmeldelser og 160 udmeldelser årligt er administrativt krævende. Dertil kommer alle de personlige henvendelser, mails, telefoner, anden administration og korrespondance, som bl.a. kommer af de ca. 78.000 spillede golfrunder årligt.

Det er måske ikke tal og opgaver vi hver især som medlemmer går og tænker over i hverdagen. Som formand for klubben er jeg nu for alvor kommet tæt på alt dette, og jeg ved at der også er koblet mange ”interesse timer” udover åbningstiden og det daglige arbejde. Jeg vil derfor her udtrykke min dybeste respekt og ros for det store arbejde administrationen gør, I er om nogen med til at placere os blandt de allerbedste klubber i landet.

GENERALFORSAMLINGERNE

Den 28. november afholder vi Generalforsamlinger, dels for Silkeborg Ry Golfklub, dels for Silkeborg Golf A/S. Flere af områderne nævnt ovenfor kommer vil til at gennemgå. Derudover bringer bestyrelsen, på baggrund af flere henvendelser, et spørgsmål op omkring frie træningsbolde mod forhøjelse af kontingentet fra og med sæsonen 2020/21. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens stillingtagen til dette. Jeg håber derfor I vil møde op og bidrage med jeres synspunkter, så vi sammen kan fortsætte rejsen med at udvikle vores klub.

Mange hilsner Poul